Aktualności

05/06/2019
Aktualności

Zapytanie do zaproszenia do składania ofert

Zapytanie do zaproszenia do składania ofert

dotyczy: postępowania ofertowe zgodnie z zachowaniem zasady konkurencji i równego traktowania  Nr 01/2019/CuBR na dostawę urządzeń bezprzewodowych zgodnie ze specyfikacją techniczną, na potrzeby realizacji projektu:
 
Tytuł projektu:        "Opracowanie systemu łączności bezprzewodowej w podziemnych wyrobiskach ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji i transmisji danych w obszarze frontu eksploatacyjnego w systemie filarowo-komorowym"
Nr umowy:               CuBR/III/5/NCBR/2017
 
Zamawiający informuje, iż wpłynęło zapytanie od Wykonawców dotyczące treści Zapytania ofertowego. Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z odpowiedziami.
 
Pytanie 1
Czy jest możliwość otrzymania dokumentów wymagających podpisu osób upoważnionych do reprezentowania firmy w wersji w języku angielskim?
 
Odpowiedź na pytanie nr 1:
Zamawiający wyraża zgodę, tym samym wprowadza zmianę i publikuje na swojej stronie internetowej następujące załączniki w języku angielskim:
1. Formularz ofertowy
2. Specyfikacja szczegółowa i parametry techniczne
3. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych
4. Wzór umowy
 
 
Powyższe zmiany oraz udzielone wyjaśnienia stanowią integralną część Zapytania ofertowego, są wiążące dla wszystkich Wykonawców, zostaną przesłane wszystkim, którzy otrzymali Zapytanie Ofertowe, zostały opublikowane na stronie internetowej  Zamawiającego www.produs.com.pl
Powyższe zmiany nie powodują przesunięcia terminu składania ofert
Inquiry for invitations to tender

Applies to: bidding in accordance with the principle of competition and equal treatment No. 01/2019 / CuBR for the supply of wireless devices in accordance with the technical specification, for the purposes of project implementation:
 
Project title:              "Development of a wireless communication system in underground excavations, with particular emphasis on communication and data transmission in the area of ​​exploitation in a pillar-chamber system"
Contract:                   CuBR/III/5/NCBR/2017
 
The Ordering Party informs that a request from the Contractors regarding the content of the Inquiry was received. The Ordering Party provides the content of the inquiry with the answers.
 
Question 1
Is it possible to obtain documents that require the signature of persons authorized to represent the company in the English language version?
 
Answer to question 1:
The Ordering Party agrees, thereby introducing the change and publishing on its website the following attachments in English:
1. Offer Form
2. Description of the order subject to Inquiry No. 01 /2019/CuBR
3. Declaration about the lack of any personal relations
4. Sales Agreement
 
 
The above changes and explanations given are an integral part of the Inquiry, are binding for all Contractors, will be sent to all those who received the Request for Offer, have been published on the website of the Ordering Party www.produs.com.pl
The above changes do not cause the postponement of the submission deadline