Aktualności

05/06/2019
Aktualności

Zapytanie do zaproszenia do składania ofert

Zapytanie do zaproszenia do składania ofert

dotyczy: postępowania ofertowe zgodnie z zachowaniem zasady konkurencji i równego traktowania  Nr 01/2019/CuBR na dostawę urządzeń bezprzewodowych zgodnie ze specyfikacją techniczną, na potrzeby realizacji projektu:
 
Tytuł projektu:        "Opracowanie systemu łączności bezprzewodowej w podziemnych wyrobiskach ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji i transmisji danych w obszarze frontu eksploatacyjnego w systemie filarowo-komorowym"
Nr umowy:               CuBR/III/5/NCBR/2017
 
Zamawiający informuje, iż wpłynęło zapytanie od Wykonawców dotyczące treści Zapytania ofertowego. Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z odpowiedziami.
 
Pytanie 1
Czy jest możliwość otrzymania dokumentów wymagających podpisu osób upoważnionych do reprezentowania firmy w wersji w języku angielskim?
 
Odpowiedź na pytanie nr 1:
Zamawiający wyraża zgodę, tym samym wprowadza zmianę i publikuje na swojej stronie internetowej następujące załączniki w języku angielskim:
1. Formularz ofertowy
2. Specyfikacja szczegółowa i parametry techniczne
3. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych
4. Wzór umowy
 
 
Powyższe zmiany oraz udzielone wyjaśnienia stanowią integralną część Zapytania ofertowego, są wiążące dla wszystkich Wykonawców, zostaną przesłane wszystkim, którzy otrzymali Zapytanie Ofertowe, zostały opublikowane na stronie internetowej  Zamawiającego www.produs.com.pl
Powyższe zmiany nie powodują przesunięcia terminu składania ofert