Aktualności

18/06/2018
Aktualności

RODO

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO 
www.produs.com.pl 
1. Administratorem Danych Osobowych Serwisu internetowego dostępnego pod adresem: 
produs.com.pl, zwanej dalej Serwisem internetowym, jest PRODUS S.A. z siedzibą przy ul. 
Bystrzyckiej 69 C, Wrocław 54-215, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu dla Wrocławia Fabrycznej, VI 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000011712, NIP: 
8990009351, REGON: 930002973 zwanym dalej Administratorem Danych Osobowych
Kontakt: rodo@produs.com.pl.  
2. Wszelkie zapytania, wnioski, skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych przez 
Administratora Danych Osobowych, zwane dalej Zgłoszeniami, należy kierować na następujący 
adres e-mail: rodo@produs.com.pl lub w formie pisemnej na adres: Produs S.A. ul. Bystrzycka 
69C, 54-215 Wrocław. W treści zgłoszenia należy w sposób wyraźny wskazać: 
a) dane osoby lub osób, których dotyczy Zgłoszenie; 
b) zdarzenie, które jest powodem Zgłoszenia; 
c) przedstawić swoje żądania oraz podstawę prawną tych żądań; 
d) wskazać oczekiwany sposób załatwienia sprawy. 
3.  W naszym Serwisie internetowym zbieramy następujące dane osobowe: 
a) imię i nazwisko – mogą być przetwarzane, gdy jako użytkownicy naszego Serwisu 
internetowego przekazują nam je Państwo za pośrednictwem poczty elektronicznej, przy 
kontakcie telefonicznym, lub formularza kontaktowego dostępnego w naszym Serwisie 
internetowym, 
b) nazwa firmy – może być przetwarzana w przypadku, gdy jako użytkownicy Serwisu 
internetowego przekażą nam ją Państwo za pośrednictwem poczty elektronicznej, przy 
kontakcie telefonicznym, lub formularza kontaktowego dostępnego w naszym Serwisie 
internetowym, 
c) numer telefonu – może być przetwarzany w przypadku kontaktu telefonicznego z Państwa 
strony a także wtedy, gdy przekażą nam go Państwo za pośrednictwem poczty elektronicznej 
lub formularza kontaktowego dostępnego w naszym Serwisie internetowym, 
d) adres e-mail – może być przetwarzany, gdy jako użytkownicy naszego Serwisu internetowego 
przekażą nam go Państwo w przypadku kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej, 
formularza kontaktowego dostępnego w naszym Serwisie internetowym, Newslettera, jak 
również przy kontakcie telefonicznym, 
e) adres IP urządzenia – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w 
Internecie, takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych), 
wykorzystywane są w celach technicznych oraz statystycznych, w tym w szczególności do 
zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie), 
f) ewentualnie inne dane mogą być pobierane w ramach prowadzenia określonych spraw lub 
mogą być podane przez Państwa jako użytkowników naszego Serwisu internetowego za 
pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie 
internetowym, poczty tradycyjnej lub przy kontakcie telefonicznym. 
4. Każdy z Państwa jako osoba korzystająca z naszego Serwisu internetowego ma możliwość 
wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług oraz udostępniać informacje i dane 
o sobie, w zakresie określonym treścią niniejszej Polityki prywatności.  
5. Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu: 
a) zawierania i wykonywania umów w związku z oferowanymi przez nas usługami (art. 6 ust. 1 lit. 
b RODO) –  w tym zakresie dane przestaną być przetwarzane w momencie zrealizowania 
danej umowy

b) realizowanie usługi Newslettera (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – w tym zakresie dane osobowe 
przestaną być przetwarzane do momenty wycofania zgody przez użytkownika

c) wykonywania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze Danych Osobowych w 
szczególności prowadzenia dokumentacji, wystawianie faktur, itp.  (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) –
tym zakresie dane osobowe zostaną usunięte po spełnieniu określonych obowiązków 
prawnych

d) bieżącej komunikacji związanej z funkcjonowaniem Serwisu internetowego (art. 6 ust. 1 lit. f 
RODO, czyli uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych) – w tym zakresie Twoje 
dane osobowe przestaną być przetwarzane w momencie odpowiedzi na dane pytanie lub 
pytania

e) ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed tymi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO, 
czyli uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych) – w tym zakresie dane 
osobowe zostaną usunięte w momencie wygaśnięcia danych roszczeń, jednak co do 
zasady po upływie 3- letniego okresu przedawnienia roszczeń

6.  Źródłem przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych są Państwo, tj. osoby, których 
dane dotyczą. 
7. Co do zasady dane nie są przekazywane do Państw trzecich, ponieważ dane przetwarzane na 
skutek stosowania narzędzi Google Ireland Ltd. (Google Analytics) przetwarzane są na serwerach 
irlandzkich. Niemniej podmiot dostarczający te narzędzia może zostać zobowiązany do 
przekazania danych do p. trzecich, jeśli taki obowiązek nałożony zostanie na niego przez przepisy 
prawa.  
8. W przypadku występowania zawierającego hiperłącze do zewnętrznych stron internetowych lub 
serwisów społecznościowych między Administratorem niniejszego Serwisu internetowego a 
Administratorem danej zewnętrznej witryny występuje relacja współadmininistracji. 
Współadministracja ogranicza się wyłącznie do danych w zakresie niezbędnym do operacji 
związanych z funkcjonowaniem danego przycisku. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za 
polityki w zakresie dalszego przetwarzania danych osobowych innych podmiotów i organizacji czy 
dostawców serwisów społecznościowych. Nasi Współadministratorzy w obrębie niniejszego 
Serwisu internetowego to Google Ireland Ltd. (Google Maps) z siedzibą pod adresem: Google 
Building Gordon House, 4 Barrow St, Grand Canal Dock, Dublin 4, D04 V4X7, Irlandia. 
9. Żadnych danych osobowych nie udostępniamy podmiotom trzecim bez wyraźnej zgody osoby, 
której dane dotyczą. Dane osobowe bez zgody osoby, której dane dotyczą, mogą być 
udostępniane wyłącznie podmiotom prawa publicznego, tj. organom władzy i administracji (np. 
organom podatkowym, organom ścigania i innym podmiotom posiadającym umocowanie w 
powszechnie obowiązujących przepisach prawa). 
10. Dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom przetwarzającym takie dane 
na naszą rzecz jako Administratora Danych Osobowych. W takiej sytuacji jako Administrator 
Danych Osobowych zawieramy z podmiotem przetwarzającym umowę powierzenia 
przetwarzania danych osobowych
. Podmiot przetwarzający przetwarza powierzone dane 
osobowe wyłącznie na potrzeby, w zakresie i w celach wskazanych w umowie powierzenia, o 
której mowa w zdaniu poprzedzającym. Bez powierzenia Państwa danych osobowych do 
przetwarzania nie moglibyśmy prowadzić swojej działalności  w ramach Serwisu internetowego ani 
dostarczać Państwu przesyłek z zamówionymi Produktami. Jako Administrator Danych Osobowych 
powierzamy dane osobowe do przetwarzania w szczególności następującym podmiotom: 
a) świadczącym usługi hostingowe na rzecz strony internetowej, na której działa nasz Serwis 
internetowy, 
b) dostawcom narzędzi CRM, 
c) świadczącym na naszą rzecz inne usługi, które są niezbędne do bieżącego funkcjonowania 
naszego serwisu internetowego. 
11. Dane osobowe nie podlegają profilowaniu przez nas jako Administratora Danych Osobowych w 
rozumieniu przepisów RODO. 
12. Zgodnie z przepisami RODO każda osoba, której dane osobowe przetwarzamy jako Administrator 
Danych Osobowych,  ma prawo do: 
a) dostępu do swoich danych osobowych, o którym mowa w art. 15 RODO, 
b) bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych, o którym mowa w art. 12 RODO, 
c) poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, o których mowa w 
art. 16 RODO, 
d) wycofania zgody w dowolnym momencie, o czym mowa w art. 7 ust. 3 RODO, 
e) usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), o którym mowa w art. 17 RODO, 
f) ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 RODO, 
g) przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO, 
h) wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych, o czym mowa w art. 21 RODO, 
i) w przypadku podstawy prawnej w postaci zgody – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej cofnięciem, 
j) niepodlegania profilowaniu, o którym mowa w art. 22 w zw. z art. 4 pkt 4 RODO, 
k) wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), 
o którym mowa w art. 77 RODO. 
13. Jeżeli chcą Państwo skorzystać ze swoich praw, o których mowa w punkcie 
poprzedzającym
, proszę przesłać wiadomość drogą poczty elektronicznej na adres e-mail lub w 
formie pisemnej na adres korespondencyjny, o których mowa w pkt. 2 powyżej. 
14. Każdy stwierdzony przypadek naruszenia bezpieczeństwa jest dokumentowany, a w razie 
wystąpienia jednej z sytuacji określonych w przepisach RODO lub Ustawy, o takim naruszeniu 
przepisów o ochronie danych osobowych informowane są osoby, których dane dotyczą, oraz – 
jeżeli ma to zastosowanie – PUODO. 
15. Polityka Plików Cookies stanowi odrębny dokument. 
16. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności, odpowiednie zastosowanie mają 
właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego. W przypadku niezgodności postanowień 
niniejszej Polityki prywatności z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.